test video

<embed type=”application/x-vlc-plugin” pluginspage=”http://www.videolan.org” autoplay=”yes” loop=”no” width=”300″ height=”200″ target=”rtsp://phuockhanh.zapto.org:8554/profile0/main” />
<object classid=”clsid:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921″ codebase=”http://download.videolan.org/pub/videolan/vlc/last/win32/axvlc.cab” style=”display:none;”></object>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *